Ekologické hospodárenie

Firma Nofa sa zaoberá pestovaním plodín: ovos, ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, hrach siaty a peluška roľná

Cieľom firmy NOFA

Ing. Norbert Fassinger vo Vrbove je naďalej produkovať obilie, ovčie mäso a mlieko v Bio kvalite. Ďalej pokračovať v šláchiteľskom programe oviec a hľadať efektívne a ekonomické postupy v produkcii ovčieho mlieka a zvyšovania úžitkovosti dojných oviec. Jedným z možných riešení zvyšovania úžitkovosti a zachovania najprodukčnejších bahníc v stáde, je cesta skorého odstavu jahniat formou použitia kŕmnych automatov, alebo formou priameho predaja sedemdňových jahniat do súkromného sektora formou priameho predaja z dvora Na základe našich skúseností z roku 2009 sme zvýšili dodávku surového ovčieho mlieka dvojnásobne, čo sa týka počtu oviec zasušených počas obdobia cicania jahniat, sme znížili oproti roku 2008 z 500 ks na 80 ks v roku 2009.

Po prerátaní východzích údajov nám jednoznačne vychádza, že tento spôsob výroby surového ovčieho mlieka je jednou z možností, ktoré prináša svetlo na zachovanie a zvyšovanie počtu oviec a produkcie ovčieho mlieka v dnešnej ťažkej dobe pre poľnohospodárov, v ktorej prvovýrobcovia ťahajú za kratší koniec v produkcii kravského mlieka a speňažovania obilia. Treba vysloviť poďakovanie MPSR a Európskej únii za možnosti čerpania a využitia európskych zdrojov.